Zaposleni - Diplomanti in doktoranti

2019

Magistrska dela

 1. KRIŠELJ, Ana. Primerjava vpliva različnih antioksidantov na signalne poti, ki jih sproži menadion na celični liniji imortaliziranih mišjih embrionalnih fibroblastov : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Krišelj], 2018 [i. e. 2019]. XIX, 85 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1538144451]   

 2. DOLINAR, Mateja. Vpliv utišanja gena za stefin B na nivo oksidativnega stresa v sesalskih celicah : magistrsko delo = The influence of silencing stefin b gene on the level of oxidative stress in mammalian cells : M. Sc. thesis, (Biotehniška fakulteta, Študij biotehnologije, Magistrsko delo magistrskega študija - 2. stopnja Biotehnologija, 165). Ljubljana: [M. Dolinar], 2019. X, 44 f., ilustr. https://repozitorij.uni-lj.si/IzpisGradiva.php?id=107363. [COBISS.SI-ID 9197177]

 

2018

Doktorske disertacije

 1. KAVČIČ, Nežka. Različne oblike celične smrti in vloga reaktivnih kisikovih zvrsti pri signalizaciji celične smrti : doktorska disertacija = Different types of cell death and the role of reactive oxygen species in cell death signalling : doctoral dissertation. Ljubljana: [N. Kavčič], 2018. XXV, 95, [25] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 298075648].

 2. PINTAR, Sara. Structural and biochemical characterization of autolysins from Staphylococcus aureus Mu50 : doctoral dissertation = Strukturna in biokemijska karakterizacija avtolizinov iz Staphylococcus aureus Mu50 : doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Pintar], 2018. XXIII, 79, [21] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 297419520]


Magistrska dela

 1. ROJC, Ajda. Aktivnost katepsinov C, L, B in S v modelu diferenciarnih črevesnih epitelijskih celic Caco-2 : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Rojc], 2018. IX, 62 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537810115] 

 2. STUPAR, Uroš. Priprava, renaturacija in karakterizacija človeškega rekombinantnega proteina GILT : magistrsko delo : magistrski študijski program 2. stopnje Biokemija. Ljubljana: [U. Stupar], 2018. XI f., 66 str., ilustr. [COBISS.SI-ID 1537840067]

 

2017  

Doktorske disertacije

 1. Lovro Kramer, Tarčenje cisteinskih katepsinov v vnetnih obolenjih : doktorska disertacija : doctoral dissertation, Ljubljana, [L. Kramer], 2017. [COBISS.SI-ID 30546215] 

 2.  Janja Završnik, Vloga odstranitve stefina B in cistatina C pri napredovanju in metastaziranju raka pri mišjem modelu, doktorska disertacija : doctoral dissertation, Ljubljana, [J. Završnik], 2017. [COBISS.SI-ID 290238464]

 

Magistrska dela

 1.  Eva Vidak, Priprava rekombinantne človeške kaspaze-1 in identifikacija njenih zunajceličnih substratov : magistrsko delo, Ljubljana, [E. Vidak], 2017. [COBISS.SI-ID 1537519043]

 2. Urban Javoršek, Vpliv selektivne inhibicije katepsina B z DARPini pri celični smrti : magistrsko delo : magistrski študijski program 2. stopnje Biokemija, Ljubljana, [U. Javoršek], 2017. [COBISS.SI-ID 1537570243 

 3.  Tjaša Krenker, Celični antiproliferacijski in antioksidativni učinki vode z zmanjšano vsebnostjo devterija : magistrsko delo, Maribor, [T. Krenker], 2017, https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=69060. [COBISS.SI-ID 4384812 

 4.  Nives Hribernik, Glikomimetični zaviralci bakterijskih N-acetilglukozaminidaz : enoviti magistrski študij farmacija, Ljubljana, [N. Hribernik], 2017, http://www.ffa.uni-lj.si/docs/default-source/knjiznica-doc/magistrske/2017/hribernik_nives_mag_nal_2017.pdf?sfvrsn=2. [COBISS.SI-ID 4415345]

 5.    Špela Tomaž, Pridobivanje proteinov imunske signalizacije krompirja in proteinov krompirjevega virusa Y v bakteriji Escherichia coli ter kristalizacija krompirjavega proteina TGA2.1 : magistrsko delo, Ljubljana, [Š. Tomaž], 2017. [COBISS.SI-ID 1537637827]

 

Diplomska dela

 1.  Miloš Tomić, Grafi struktur proteinov : uporaba teorije grafov za analizo makromolekulskih struktur : zaključna naloga : using insights from graph theory in analysis of macromolecular structures, Koper, [M. Tomić], 2017, http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/zakljucna_dela/view/535. [COBISS.SI-ID 1539536324]  

 2.  Luka Dejanović, Načrtovanje in priprava različnih oblik znotrajceličnega dela proteina EpCAM : diplomsko delo, Ljubljana, [L. Dejanović], 2017. [COBISS.SI-ID 1537499587]  

 3.  Jerneja Ovčar, Primerjava signalnih poti, ki jih sproži citokin TNF alfa na celični liniji človeškega adenokarcinoma debelega črevesa HT-29 : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Biokemija, Ljubljana, [J. Ovčar], 2017. [COBISS.SI-ID 1537638339]  

 4.  Živa Moravec, Priprava kimernih dimerizacijskih oblik proteina EpCAM : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Biokemija, Ljubljana, [Ž. Moravec], 2017. [COBISS.SI-ID 1537469635]

 5.  Klara Kuret, Priprava rekombinantnega ß-katenina in FHL ter optimizacija proizvodnega procesa : diplomsko delo : univerzitetni študijski program 1. stopnje Biokemija, Ljubljana, [K. Kuret], 2017. [COBISS.SI-ID 1537499075]

   

2016

2015

Doktorske disertacije:

 1. JERIČ KOKELJ BARBARA, Functional characterization of human cathepsin F pathophysiological mutations: doctoral dissertation = Funkcijska karakterizacija patofizioloških mutacij človeškega katepsina F: doktorska disertacija. Ljubljana: [B. Jerič Kokelj], 2015. [COBISS.SI-ID 28666663].

 2. RAJKOVIĆ, JELENA. Vloga avtofaginov in ubikvitinu podobnega konjugacijskega sistema Atg8 v parazitu Trypanosoma cruzi in sesalcih : doktorska disertacija = The role of autophagins and Atg8 ubiquitin-like conjugation system in the parasite Trypanosoma cruzi and mammals : doctoral dissertation. Ljubljana: [J. Rajković], 2015. XII, 81, [35] str., ilustr. [COBISS.SI-ID 282547200].
 3. SOBOTIČ BARBARA, Vloga cisteinskih katepsinov pri znotraj in zunajcelični signalizaciji: doktorska disertacija = Role of cysteine cathepsins in extra- and intracellular signalization: doctoral dissertation. Ljubljana: [B. Sobotič], 2015. [COBISS.SI-ID 280274432]. 

 4. ZAJC ŽELEZNIK TAJANA, Vpliv katepsina E na aktivnost cisteinskih katepsinov : doktorska disertacija. Ljubljana : [T. Zajc Železnik], 2015. COBISS.SI-ID280447744.

 

Magistrska dela (bolonjski študij):

 1. BRATOVŠ, Andreja. Ciljanje katepsina S z liposomi konjugiranimi s stefinom A pri vnetjih : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Bratovš], 2015. XV, 73 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536475075]

 2. ANDLOVIC, Blaž. Kloniranje in izražanje gena za protein RANKL ter njegov vpliv na izločanje lizosomskih katepsinov : magistrsko delo : magistrski študij - 2. stopnja = Cloning and expression of the protein RANKL gene and its effect on the secretion of lysosomal cathepsins : M. Sc. Thesis : Master Study Programmes. Ljubljana: [B. Andlovic], 2015. XIII f., 72 str., [1] f. pril., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/du2_andlovic_blaz.pdf. [COBISS.SI-ID 3568207]

 3. MARIĆ, Tamara. Preučevanje interakcije med človeškim prokatepsinom B in lahko verigo heterotetramernega kompleksa aneksin A2 (p11) : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Marić], 2015. XIII, 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536647875]

 4. URLAUB, Andreja. Vezava klopnega cistatina OmC2 na katepsin C v modelu diferenciranih celic MUTZ-3 : magistrsko delo. Ljubljana: [A. Urlaub], 2015. XIII, 61 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536276419]

 5. BERČIČ, Tjaša. Vpliv cistatina C na rast tumorjev pri alograftnem transplantiranem mišjem modelu raka mlečne žleze : magistrsko delo. Ljubljana: [T. Berčič], 2015. V, 39 f., ilustr. [COBISS.SI-ID 1536446147]


Diplomska dela:

 1. REŠEK, Eva. Proteomska analiza sekretoma makrofagov stimuliranih s citokini IL-4, IL-10 in IL-13 : diplomsko delo : univerzitetni študij = Proteomic secretome analysis of macrophages stimulated by citokynes IL-4, IL-10 and IL-13 : graduation thesis : university studies. Ljubljana: [E. Rešek], 2015. XIII, 43 f., [8] f. pril., ilustr. http://www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/biologija/dn_resek_eva.pdf. [COBISS.SI-ID 3546959]

 

2014

Doktorske disertacije:

 1. BUTINAR MIHA, Vloga stefina B in cistatina C pri tumorogenezi v transgenem mišjem modelu raka mlačne čleze: doktorska disertacija = The role of stefin B and cystatin C in tumorigenesis in transgenic mouse mammary cancer model: doctoral dissertation. Ljubljana: [M. Butinar], 2014. COBISS.SI-ID 273711360.

 2. MAHER KATARINA, Vloga cistatinov pri naravnem imunskem odzivu : doktorska disertacija = The role of cystatins in the innate immune response : doctoral dissertation. Ljubljana: [K. Maher], 2014. [COBISS.SI-ID 273133056].

 3. MIKHAYLOV GEORGY, Development of a novel nano-carriers for targeted drug delivery and diagnostics: doctoral dissertation = Razvoj novih nanoprenašalcev za tarčno dostavo in diagnostiko: doktorska disertacija. Ljubljana: [G. Mikhaylov], 2014. COBISS.SI-ID 277102592.

 4. PUIZDAR VIDA, Karakterizacija katepsina E in njegove spojitvene variante ter primerjava s katepsinom D : doktorska disertacija = Characterization of cathepsin E and its splice variant, and comparison with cathepsin D : doctoral dissertation. Ljubljana : [V. Puizdar], 2014. COBISS.SI-ID [277344512].

 5. TALER-VERČIČ AJDAŠtudij oligomerov amiloidnih proteinov na modelu stefina B : vloga v mehanizmu fibrilacije in morebitna funkcija : doktorska disertacija = Study of the oligomers of amyloid proteins, using stefin B as a model protein : role in the mechanism of fibril formation and potential function : doctoral dissertation. Ljubljana: [A. T. Verčič], 2014. XVI, 88, [78] str., ilustr [COBISS.SI-ID 273020160] 

 6. VIZOVIŠEK MATEJ, Proteomski pristopi k identifikaciji substratov cisteinskih proteaz: doktorska disertacija = Proteomic approaches for identification of substrates of cysteine proteases: doctoral dissertation. Ljubljana : [M. Vizovišek], 2014. COBISS.SI-ID 274200576.

 

2013

Doktorska disertacija:

 1. HAFNER ČESEN Maruša, Vloga siramezina pri spročitvi celične smrti in primerjava z drugimi lizosomotropičnimi reagenti: doktorska disertacija = The effect of siramesine on cell death pathway and comparison to other lysosomotropic reagents: doctoral dissertation. Ljubljana : [M. Hafner česen], 2013. COBISS.SI-ID 271051520.Diplomska dela:

 1. Tamara Vujanič, Klopni cistatin OmC2 kot inhibitor cisteinskih katepsinov v dendritičnih celicah: diplomsko delo: univerzitetni študij. Ljubljana: [T. Vujanič], 2013. COBISS.SI-ID 36538373.

 2. Tamara Marič, Študija in vivo učinkovitosti dostavnega sistema za zdravila na osnovi feriliposomov: diplomsko delo. Ljubljana: [T. Marič], 2013. COBISS.SI-ID 36828421.

 3. Ana Bajc česnik, Priprava in uporaba aminopeptidaze N iz bakterije Lactococcus lactis subsp. cremoris za povečanje uspešnosti kristalizacije proteinov: diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bajc česnik], 2013. COBISS.SI-ID 36995333.

 4. Sara Pintar, Priprava in uporaba rekombinantne aminopeptidaze C iz Lactococcus lactis ssp. cremoris za povečanje uspešnosti kristalizacije proteinov: diplomsko delo. Ljubljana: [S. Pintar], 2013. COBISS.SI-ID 36995077.

 5. Andreja Bratovš, Karakterizacija citotoksičnosti nekaterih potencialnih zdravil za zdravljenje raka na primarnih mišjih celicah: diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bratovš], 2013. COBISS.SI-ID 36966661.

 6. Rok Štemberger, Priprava in karakterizacija dostavnega sistema za zdravila, osnovanega na magnetnih liposomih: diplomsko delo. Ljubljana: [R. Štemberger], 2013. COBISS.SI-ID 36966405.


2012

 Doktorske disertacije:

 1. Dejan Suban, Vpliv N-glikozilacije na delovanje plazemske glutamat karboksipeptidaze : doktorska disertacija. Ljubljana : [D. Suban], 2012. [COBISS.SI-ID262576896]

 2. Aleš Špes, Vloga in pomen cisteinskih katepsinov pri celični smrti inducirani z ligandom TRAIL : doktorska disertacija. Ljubljana : [A. Špes], 2012. [COBISS.SI-ID263211520].

 

Diplomska dela:

 1. Lovro Kramer, Lokalizacija katepsina E v izbranih mišjih tkivih ter iskanje njegove alternativne spojitvene oblike : diplomsko delo. Ljubljana : [L. Kramer], 2012. [COBISS.SI-ID36166917]

 2. Neven Šverko, Primerjava izračanja in analiza aktivnosti rekombinantnega človeškega in mišjega katepsina L : diplomsko delo. Ljubljana : [N. Šverko], 2012. [COBISS.SI-ID35917573]

 3. Bernarda Zorko, Izračanje in določitev lastnosti avtofaginov Atg4.1 in Atg4.2 iz parazita Trypanosoma cruzi : diplomsko delo. Ljubljana : [B. Zorko], 2012. [COBISS.SI-ID2643279]

 4. Veronika Juriševič, Inhibicija človeških katepsinov S in L s klopnim inhibitorjem OmC2: diplomsko delo. Ljubljana: [V. Juriševič], 2012. COBISS.SI-ID 36390405.

 

2011

Doktorske disertacije:

 1. Katja Škrget, Prispevek k razumevanju mehanizma amiloidne agregacije proteinov ter njenih celičnih učinkov : doktorska disertacija. Ljubljana: [K. Škerget], 2011. [COBISS.SI-ID 255775744]

Diplomsko delo:

 1. Lea Zalar, Spremljanje inhibitorne aktivnosti klopnega cistatina OmC2 v celičnem modelu imunskih celic : diplomsko delo. Ljubljana: [L. Zalar], 2011. [COBISS.SI-ID 35407109]

 

2010

Doktorske disertacije:

 1. Urška Počgan, Regulacija aktivnosti cisteinskih proteaz katepsinov B, S in K ter njihova vloga pri vnetnih procesih: doktorska disertacija. Ljubljana: [U. Počgan], 2010. [COBISS.SI?ID 249942016]

 2. Miha Renko, Primerjalni vpogled v interakcije proteaz in njihovih inhibitorjev: doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Renko], 2010. [COBISS.SI?ID 251783936]

 3. Špela Konjar, Vloga cisteinskih katepsinov pri procesiranju, aktivaciji in inaktivaciji perforina: doktorska disertacija = Role of cysteine cathepsins in the processing, activation and inactivation of perforin: doctoral dissertation. Ljubljana: [Š. Konjar], 2010. [COBISS.SI-ID 251617280

 

2009

Doktorske disertacije:

 1. Miha Andrejašič, PURY: a topology and geometry parameter library for small molecules: doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Andrejašič], 2009. [COBISS.SI?ID 22572839]

 2. Ana Petelin, Vloga in pomen cisteinskih katepsinov pri različnih modelih programirane celične smrti: doktorska disertacija. Ljubljana: [A. Petelin], 2009. [COBISS.SI?ID 22696999]

 

Diplomska dela:

 1. Leon Bedrač, Sinteza diklorojodatov (I) in njihova uporaba v reakcijah jodiranja: diplomsko delo. Ljubljana: [L. Bedrač], 2009. [COBISS.SI?ID 30607109].

 2. Aleš Špes, Vpliv nanodelcev titanovega dioksida na mitohodrije: diplomsko delo. Ljubljana: [A. Špes], 2009. [COBISS.SI?ID 3637880]

 3. Matej Vizovišek, Priprava rekombinatornega katepsina V in potencialna vloga katepsinov pri razgradnji inhibitorjev apoptoze: diplomsko delo. Ljubljana: [M. Vizovišek], 2009. [COBISS.SI?ID 30724869].

 

2008

Doktorske disertacije:

 1. Slavko čeru, Mehanizem citoksičnosti prefibrilarnih agregatov stefina B in izbranih mutantov v razmerah in vivo/ ex vivo: doktorska disertacija. Ljubljana: [S. čeru], 2008. [COBISS.SI-ID 240588544]

 2. Gabriela Droga-Mazovec, Role of cysteine cathepsins in the regulation of activites of the oncogeneBcl-2 and its homologues in apoptosis: doktorska disertacija. Ljubljana: [C. G. Pinto Droga Mazovec], 2008. [COBISS.SI-ID 21950503]

 3. Marko Novinec, Evolucija in biokemijske lastnosti tiroglobulinskih domen tipa 1: moduli kot nosilci funkcijske raznolikosti večdomenskih proteinov: doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Novinec], 2008. [COBISS.SI-ID 243781888]

 

2007

Doktorske disertacije:

 1. Lea Bojič, Molekularni mehanizmi spročitve apoptoze z lizosomskimi proteazami: doktorska disertacija, Ljubljana, [L. Bojič], 2007. [COBISS.SI-ID 60053249]

 2. Dejan Caglič, Vloga lizosomskih cisteinskih katepsinov v človeških celičnih linijah hondrocitov: doktorska disertacija. Ljubljana:[D. Caglič], 2007. [COBISS.SI-ID 236679168]

 3. Saška Ivanova, Proteini iz poddručin DLG, ZO in MAGI kot substrati celičnih proteaz med apoptozo: doktorska disertacija. Ljubljana: [S. Ivanova], 2007. [COBISS.SI-ID 3059476]

 4. Tomač Langerholc, Priprava in karakterizacija cistatina F ter njegova vloga pri antigenski predstavitvi: doktorska disertacija. Ljubljana: [T. Langerholc], 2007. [COBISS.SI-ID 3042068]

 5. Marko Mihelič, Interakcija mišjih in človeških katepsinov S in L z inhibitornim fragmentom invariantne verige p41 asociirane z molekulami MHC razreda II : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Mihelič], 2007. [COBISS.SI-ID 231359744]

 6. Miha Pavšič, Vloga tiroglobulinskih modulov tipa 1 pri regulaciji aktivnosti proteaz : doktorska disertacija. Ljubljana: [M. Pavšič], 2007. [COBISS.SI-ID 60050689]

 

Diplomska dela:

 1. Ana Bombač, Povezava cisteinskih katepsinov z apoptozo v nevroblastomski celični liniji SH-SY5Y in glioblastomski celični liniji T89G : diplomsko delo. Ljubljana: [A. Bombač], 2007. [COBISS.SI-ID 28452357]

 2. Jočef Molek, Določanje cepitvenih mest za kaspaze pri proteinu DLG1 : diplomsko delo. Ljubljana: [J. Molek], 2007. [COBISS.SI-ID 29005829]

 3. Nina Vidergar, Uporaba retrovirusne transdukcije za pripravo stabilnih linij celic, ki izračajo gene iz dručine Cln : diplomsko delo. Ljubljana: [N. Vidergar], 2007. [COBISS.SI-ID 29006085]

 

2006

Doktorske disertacije:

 1. Katarina Cankar, Razvoj visoko zmogljivih molekularnih metod za analizo gensko spremenjenih rastlin (Kristina Gruden) [COBISS.SI-ID 2970900]

 2. Gregor Kosec, Izračanje in karakterizacija cisteinskih peptidaz metakaspaz in avtofaginov iz parazita Trypanosoma cruzi (Vito Turk) [COBISS.SI-ID 228418048]

 3. Primoč Meh, Izračanje in biokemijska karakterizacija tiroglobulinskih domen tipa 1 testikana in nidogenov (Brigita Lenarčič) [COBISS.SI-ID 2970132]

 4. Kristina Orešič, Preučevanje retrogradne translokacije proteinov iz endoplazemskega retikuluma v citosol s pomočjo proteinov humanega citomegalovirusa (Boris Turk) [COBISS.SI-ID 227823872]

 5. Sabina Rabzelj, Amiloidna fibrilacija in interakcija z lipidnimi membranami človeškega stefina B in izbranih mutant in vitro (Eva čerovnik) [COBISS.SI-ID 3228024]

 6. Petra Slanc, Vpliv ksantohumola, izvlečka bele omele (Viscum album L.), in mikrocistina na izračanje genov v limfocitnih in hepatocitnih celičnih kulturah (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID 1968241]

 7. Mateja Novak Štagoj, Heterologna ekspresija iz promotorja Gal 1 v načrtovanih mutantah kvasovke Saccharomyces cerevisiae (Borut Štrukelj)

 

Diplomska dela:

 1. Sanja Brus, Kvalitativna analiza sestave zmesi zdravilnih rastlin z določitvijo zaporedij ITS- regij (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID 1904497]

 2. Vesna Breščak, Uporaba metode bakteriofagnega prikaza za selekcijo inhibitorjev cisteinskih proteinaz (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID 1976433]

 3. Jasmina čiva černe, Optimizacija postopka alkalne lize za pridobivanje velikih plazmidov (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID 1971825]

 4. Nataša Jager, Razvoj metode za izolacijo izmenjevalnega dejavnika GRAB (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID 1892465]

 5. Adrijana Kerševan, Optimiziranje metode za spremljanje fosforilacije proteinov (Metka Renko) [COBISS.SI-ID 27789573]

 6. Barbara Kolarič, Priprava rekombinantnih analogov domene B stafilokoknega proteina A kot potencialnih inhibitorjev cisteinskih proteaz (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID 1952113]

 7. Mojca Krivec, Antiproliferativno delovanje aktinonina na celice U937 (Metka Renko) [COBISS.SI-ID 27505157]

 8. Alenka Kučnik, Uporaba monoklonskih protiteles CDI 315 za ciljano dostavo nanodelcev (Janko Kos)[COBISS.SI-ID 1981041]

 9. Matjač Ravnikar, Hitra kvalitativna analiza čajnih mešanic z določevanjem nukleotidnega zaporedja jedrne ribosomalne DNA (Borut Štrukelj)[COBISS.SI-ID 1977201]

 10.  Ajda Ristič, Nekatere lastnosti neklasičnih inkluzijskih teles rekombinantnega proteinahG-CSF (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID 1928305] 

 11. Nives Škrlj, Priprava in delna karakterizacija rekombinantnega proteina SMOC-2 teridentifikacija njegovih interakcijskih partnerjev (Brigita Lenarčič) [COBISS.SI-ID27735045] 

 12. Klemen Španinger, Povezava med uravnavanjem genov cirkadialnega ritma in homeostazo holesterola (Borut Štrukelj) [COBISS.SI-ID1889393]

 

Odsečni seminarji

Kontaktni podatki

Vodja odseka:
prof. ddr. Boris Turk

Telefon: 01 477 3772
e-pošta: boris.turk[at]ijs.si


Tajništvo:
Barbara Vrtačnik

Telefon: 01 477 3215
Faks: 01 477 39 84
e-pošta: barbara.vrtacnik[at]ijs.si